Deklaracja dostępności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przychodnia POZ Specmed sp. z o.o. w Krośnie przy ul. Kisielewskiego 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: POZ Specmed sp. z o.o. w Krośnie przy ul. Kisielewskiego 1 .

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Metoda przygotowania deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2022-09-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez placówkę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dzwoniąc na numer telefonu 13 43 668 02 lub drogą mailową na adres biuro@specmed.pl. Tą samą drogą można zgłaszać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 • Winda osobowa
 • Miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi  potrzebami.
 • Podjazd dla osób z szczególnymi potrzebami pozwalający na swobodne korzystanie z windy
 • Gabinety lekarskie i zabiegowe wyposażone w niezbędny sprzęt dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym mobilny aparat EKG
 • Pętle induktofoniczne dostępne podczas rejestracji
 • Zestawy komputerowe z programem udźwiękawiająco - powiększającym dla potrzeb rejestracji
 • Pomoc tłumacza języka migowego online
 • Pomoc asystenta osoby o indywidualnych potrzebach

 

 • plustax
 • narodowy fundusz zdrowia
 • zip
 • investland
 • krosnomed