POPW.01.04.00-18-0005/17


 

INFORMACJA O PROJEKCIE

BENEFICJENT: SPECMED sp.  z o.o.

38-400 Krosno, ul. Paderewskiego 4

 

PROJEKT NR: POPW.01.04.00 – 18 – 0005 / 17

TYTUŁ PROJEKTU:Wzrost konkurencyjności firmy SPECMED poprzez wdrożenie strategii wzorniczej

OKRES REALIZACJI: 01.04.2017 – 30.06.2018 r.

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu     Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II.

 

CELE PROJEKTU:          

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Specmed sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek medyczny innowacyjnych usług tj.:

  • zindywidualizowanych e-usług podstawowej opieki zdrowotnej,
  • zindywidualizowanych e-usług poradnictwa specjalistycznego,
  • zindywidualizowanych e-usług medycyny pracy,
  • zindywidualizowanych e-usług diagnostycznych,

które będą realizowane za pomocą planowanego do wdrożenia innowacyjnego Systemu.

Konieczność wdrożenia Systemu stanowi podstawową rekomendację Strategii. Wprowadzenie usług w oparciu o System wymagać będzie przeprowadzenia przez Wnioskodawcę procesu projektowego oraz działań wdrożeniowych. Dzięki temu nastąpi wzrost wykorzystania wzornictwa oraz zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem. Realizacja projektu zapewni Wnioskodawcy wzrost przychodów, większą identyfikację marki  oraz wzrost lojalności klientów.

 

PLANOWANE EFEKTY:

Podstawowym efektem projektu będzie Innowacyjny Zintegrowany System Komunikacji z Pacjentem. W obrębie Systemu realizowane i dokumentowane będą procesy obsługi, diagnozy i leczenia pacjentów Specmedu. Dzięki termu Specmed będzie w stanie rozpocząć świadczenie zinformatyzowanych usług medycznych łączących w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Inwestycja w zaawansowany model obsługi klienta z wykorzystaniem narzędzi IT umożliwi polepszenie wizerunku firmy, jako przedsiębiorstwa nowoczesnego, efektywne wykorzystanie potencjału personelu medycznego oraz efektywne wykorzystanie czasu klienta i pracowników firmy. System umożliwi spersonalizowanie oferty, co zapewni iż klient Specmedu będzie miał odczucie, iż jest traktowany indywidualnie. W wyniku realizacji projektu Specmed nabędzie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne stanowiące element Systemu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:    4 588 400,00 PLN

DOFINANSOWANIE:        2 719 830,00 PLN

 

OSOBA DO KONTAKTU:

DARIUSZ WIERDAK

SPECMED sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Paderewskiego 4

T: +48 13 43 668 02
projekt@specmed.pl     www.specmed.pl

  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed